Spolupráce při zajišťování úkolů na úseku požární ochrany
a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana (BOZP, PO)

POŽÁRNÍ OCHRANA - PO

Začlenění provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí. Zpracování dokumentace PO v rozsahu stanoveném právním předpisem. Školení o požární ochraně zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a ostatních osob. Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek. Odborná příprava preventistů požární ochrany. Činnosti, které musí být zajišťovány prostřednictvím osoby odborně způsobilé v PO nebo technikem PO. Kompletní zajišťování preventivní požární činnosti. Zajistím vybavení přenosnými hasícími přístroji a zařízením pro zásobování požární vodou včetně následných kontrol. Poradenská činnost atd. více informací o požární ochraně »

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - BOZP

Stanovení rizik na pracovištích a zařízeních zaměstnavatele. Zpracování dokumentace v rozsahu stanoveném právními a technickými předpisy. Školení o BOZP zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a ostatních osob. Zpracování návodů, metodických pokynů, podkladů pro činnost, formulářů a zavedení evidence. Pomoc při zajišťování povinností v oblasti BOZP. Kompletní zajišťování činnosti - vykonávání funkce technika BOZP pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Poradenská činnost atd. více informací o bezpečnosti práce »